20 listopada, 2015

Przydział akcji serii D i informacje podsumowujące subskrypcję

Raport Bieżący nr 28/2015

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 1 lipca 2015 r. w ramach emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w związku z dokonanym w dniu 13 listopada 2015 r. przydziałem akcji, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 października 2015 r., natomiast zamknięcie w dniu 30 października 2015 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

13 listopada 2015 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 96.900.000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 81.979.287 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Zgodnie z informacją otrzymaną z KDPW, na akcje serii D złożono 14 zapisów podstawowych na 181.782 akcji oraz złożono 2 zapisy dodatkowe na 337.515 akcji. Zarząd Spółki wskazuje, że akcje nieobjęte zapisami podstawowymi i dodatkowymi zaoferował w cenie emisyjnej na podstawie art. 436 § 4 k.s.h. W tym trybie, zgodnie z podpisanymi umowami, objęte zostały 81.459.990 akcje przez 5 podmiotów. Oznacza to, że łącznie objęto 81.979.287 akcji serii D.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Przydział akcji został dokonany zgodnie z otrzymanymi zapisami, opisanymi w pkt 7 powyżej.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły ok. 80.000.00 zł, w podziale na następujące koszty:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000,00 zł

b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c. sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000,00 zł

d. promocji oferty: 0,00 zł

e. inne koszty (opłaty na rzecz instytucji rynku kapitałowego, opłaty notarialne, podatki i inne): 60.000,00 zł.

11. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Z uwagi na to, że akcje emitowane były w cenie nominalnej, koszty emisji zostaną zaliczone do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.