12 lipca, 2014

Umowa pożyczki

Raport Bieżący nr 33/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 11 lipca 2014 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Centurion Finance S.A., a podmiotem, który nie wyraził zgody na publikacje swoich danych, zwanym dalej pożyczkodawcą.

Zgodnie z umowa pożyczkodawca udziela pożyczki pieniężnej w kwocie nie niższej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), ale nie wyższej niż 1.000.000 ( jeden milion złotych).Kwota pożyczki wykorzystana zostanie na bieżącą działalność Spółki oraz inwestycje.

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 7.5% w skali roku. Zwrot pożyczki nastąpi w terminie 20 grudnia 2014 roku. Pożyczkodawca ma możliwość wypowiedzenia umowy pożyczki z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.