6 kwietnia, 2016

Warunkowa rejestracja akcji serii D w KDPW

Raport Bieżący nr 7/2016

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), niniejszym informuje, że otrzymał informację o warunkowym zarejestrowaniu akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

W załączeniu treść Uchwały Nr 214/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2016 r.:

§1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki CENTURION FINANCE S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 81.979.287 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CENTURION FINANCE S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLSTRGM00014, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym samym alternatywnym systemie obrotu, do którego wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLSTRGM00014, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie akcji wskazanych w ust. 1 nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa w ust.1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień rozpoczęcia notowania tych akcji.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu akcji wskazanych w § 1 ust. 1 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.