8 czerwca, 2016

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.

Raport Bieżący nr 17/2016

Zarząd spółki pod firmą Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, wniosek w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w przedmiocie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiot stanowi:

1. wprowadzenie do porządku obrad sprawy związanej z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki za rok obrotowy 2015.

2. wprowadzenie do porządku obrad sprawy związanej z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. Zarząd koryguje oczywistą omyłkę pisarską w załączniku „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ” w postaci braku wskazania godziny ZWZ.

Nowy porządek obrad wraz ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ, projektami uchwał oraz formularzami wykonywania prawa głosu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1-4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.