3 czerwca, 2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 16/2016

Zarząd spółki pod firmą Centurion Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy A. Zająca 22.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.