6 kwietnia, 2016

Zaprzestanie kwalifikowania akcji Spółki do segmentu HLR

Raport Bieżący nr 8/2016

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), niniejszym informuje, że na podstawie uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 16 marca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, Giełda dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 ww. uchwały.

Zgodnie z informacją zawartą w komunikacie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2016 roku, spółka Centurion Finance SA przestała być kwalifikowana do segmentu HLR (High Liquidity Risk).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.