17 lutego, 2016

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 5/2016

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zawarciu umowy ze spółką IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o. o., której przedmiotem jest pełnienie przez IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o. o. funkcji Autoryzowanego Doradcy (w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect) dla Spółki na potrzeby wprowadzenia 81.979.287 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku NewConnect.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia wprowadzenia akcji do ASO, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.