5 marca, 2024

(1/2024) Rozwiązanie umowy inwestycyjnej

Raport bieżący 1/2024

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”), w nawiązaniu do komunikatu ESPI 10/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku, informuje, że w dniu 4 marca 2024 r. podpisał z SimKol S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „SimKol”) porozumienie o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej, której przedmiotem było wykonanie gry o roboczym tytule MetroSim („Umowa”).

Rozwiązanie Umowy, nastąpiło na skutek znaczących opóźnień w jej realizacji, związanych z realizowanymi przez Spółkę innymi projektami. Rozwiązanie Umowy miało miejsce za porozumieniem Stron. Zgodnie z zapisami porozumienia, SimKol zwróci Emitentowi wszelkie otrzymane od niego środki finansowe.

Strony nie wykluczają nawiązania ponownej współpracy w przyszłości.