27 czerwca, 2022

(11/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ 27 czerwca 2022 roku

Raport Bieżący nr 11/2022

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2022 roku podjęło uchwały, których treść znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. uchwałę zmieniającą Statut Spółki – w załączeniu dokument zawierający informację na temat uchwalonych zmian Statutu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.