17 czerwca, 2022

(4/2022) Zawarcie listu intencyjnego z SimKol sp. z o.o.

Raport bieżący 4/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 17 czerwca 2022 r. listu intencyjnego („List Intencyjny”) z SimKol sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („SimKol”).

Na podstawie Listu Intencyjnego, strony zadeklarowały współpracę, która zakłada następujący zakres:

– współpracę na poziomie biznesowym, operacyjnym oraz kapitałowym. Współpraca jest nawiązana celem maksymalizacji korzyści oraz zysków ze wspólnie podejmowanych przedsięwzięć, które w przyszłości będą miały wymierny pozytywny wpływ na ich wyniki finansowe

– przeprowadzanie wspólnych akcji promocyjnych, promowanie marek i spółek portfelowych

– promocję w mediach, sieciach biznesowych i u partnerów biznesowych

– due diligence SimKol przeprowadzone przez Emitenta

– w okresie 12 miesięcy od podpisania Listu Intencyjnego możliwość zainwestowania przez Emitenta kwoty co najmniej 1 mln PLN w SimKol bezpośrednio poprzez objęcie udziałów lub akcji lub poprzez odkupienie od wskazanego podmiotu lub podmiotów udziałów lub akcji

– możliwość przeprowadzenia due diligence i zainwestowania przez Emitenta w spółki zależne od SimKol bezpośrednio lub odkupienie od wskazanego podmiotu lub podmiotów udziałów lub akcji spółek zależnych od SimKol o wartości co najmniej 500 tys. PLN, w każdą osobną spółkę

– powołanie przez Emitenta członka Rady Nadzorczej w SimKol oraz w spółkach zależnych SimKol

SimKol to innowacyjna spółka technologiczna produkująca symulatory oraz oprogramowanie szkoleniowe dla branży transportowej – głównie kolejowej, drogowej oraz lotniczej. Firma współtworzy również grę SimRail – The Railway Simulator, o pracy maszynisty i dyżurnego ruchu kolejowego, której wersja demo została pobrana ponad 50 tys. razy. Klientami spółki są również muzea, dla których dostarcza ona nowoczesne wystawy interaktywne i multimedialne. Od niedawna SimKol posiada również stacjonarny symulator lotu Boeinga 737-800 zlokalizowany w centrum Katowic – SimPoint. Firma ma zawarte liczne kontrakty z podmiotami publicznymi jak i prywatnymi, realizuje również projekt unijny.

List Intencyjny nie rodzi zobowiązań dla żadnej ze Stron, z wyłączeniem obowiązku ochrony informacji stanowiących informacje wewnętrzne Stron. Na podstawie Listu Intencyjnego żadnej ze Stron nie przysługuje roszczenie o zawarcie jakiejkolwiek umowy, a List Intencyjny nie jest umową przedwstępną.

Treść listu intencyjnego jest zgodna ze strategią inwestycyjną Emitenta.