29 września, 2021

(14/2021) Korekta raportu rocznego za rok 2020.

Raport Bieżący nr 14/2021

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”) koryguje raport roczny Emitenta za rok 2020 (raporty Emitenta z dnia 25.05.2021 i 28.05.2021) poprzez przedstawienie stanowiska Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w kwestii zastrzeżenia wyrażonego przez biegłego rewidenta w opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020. Wskazane stanowisko Zarządu i opinia Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §5 pkt 6.1.8. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.