17 września, 2020

(16/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport Bieżący nr 16/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 17 września 2020 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 11 września 2020 r. wpisu zmian w Statucie Spółki w związku z uchwałą nr 18/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2020 r.

Zarejestrowane zmiany wraz z uchwalonym tekstem jednolitym Statutu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”