3 lutego, 2020

(2/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Raport Bieżący nr 2/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 3 lutego 2020 roku zawarł z Biurem Obrachunkowym Teresa Wylegała z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019 oraz 2020.

Biuro Obrachunkowe Teresa Wylegała wpisane jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 731.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.