30 grudnia, 2021

(6/2021) Wprowadzenie akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect

Raport bieżący 6/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą numer 1333/2021 postanowił wprowadzić do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 81.979.287 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.