2 czerwca, 2023

(9/2023) Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta

Raport Bieżący nr 9/2023

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) informuje, że z dniem 2 czerwca 2023 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawiesił obrót akcjami Spółki na rynku NewConnect na podstawie uchwały Zarządu Giełdy nr 503/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2022.

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki trwać będzie do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2022.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.