29 września, 2014

Kwalifikacja spółki do segmentu HLR

Raport Bieżący nr 39/2014

Na podstawie uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 16 marca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, Giełda dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 ww. uchwały.

W dniu 26 września 2014 roku Spółka Centurion Finance S.A zakwalifikowana została do segmentu NewConnect High Liquidity Risk.

Zgodnie z § 9 ust. 6 i 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 października 2014 roku.

Tym samym notowania spółki Centurion Finance S.A zostaną przywrócone do systemu notowań ciągłych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2. punkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.