30 września, 2014

Nabycie akcji spółki

Raport bieżący 11/2014

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Centurion Finance S.A. („Spółka”), informuje o otrzymaniu od Twinlight Finance Limited z siedzibą na Cyprze, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 i Dz. U. z dnia 23 września 2005, Nr 184, poz. 1539), zawiadomienia nabycia w dniu 29.09.2014 r. 257 605 akcji Spółki, stanowiących 5,05% udziału w kapitale zakładowym i 5,05% udziału w głosach na WZA Spółki.

W wyniku wyżej wymienionych transackji Twinlight Finace Limited posiada 2 635 033 akcji Centurion Finance S.A., stanowiące 51,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 51,67% głosów na WZA Spółki.

Przed dokonaniem transackji Twinlight Finance Limited posiadał 2 377 428 akcji, stanowiących 46,61% udziału w kapitale zakładowym i 46,61% głosów na WZA Spółki.

Twinlight Finance Limited nie wyklucza zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia posiadanej ilości akcji Spółki.