17 czerwca, 2014

Odwołanie oferty emisji akcji serii D

Raport Bieżący nr 19/2014

Zarząd Emitenta, w związku z upływem sześciomiesięcznego terminu, określonego

przepisami Kodeksu spółek handlowych, na rejestrację w sądzie rejestrowym podwyższenia

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, odwołuje emisję akcji serii D,

która została podjęta na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 kwietnia 2013 r., a następnie

podtrzymana i przedłużona na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 września 2013 r.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie podjęta

uchwała odwołująca poprzednią emisję akcji serii D. Jednocześnie zostanie poddana pod

głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwała o emisji akcji serii D z zachowaniem prawa

poboru, jednakże przewidująca inny niż poprzednio dzień prawa poboru.

Zarząd Emitenta wskazuje, że w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały

o emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, podejmie działania mające na celu

zrekompensowanie akcjonariuszom, którzy posiadali akcje Emitenta w poprzednio

określonym dniu prawa poboru, tj. w dniu 22 kwietnia 2013 r., a obecnie nie posiadają

akcji Emitenta, w ten sposób, że w przypadku, gdy po przeprowadzeniu emisji akcji serii

D pozostaną nieobjęte prawa poboru, zostaną one zaoferowane w pierwszej kolejności

akcjonariuszom, którzy posiadali akcje Emitenta w dniu 22 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z art. 436 §4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emitenta zaoferuje te akcje po

cenie nie niższej niż cena emisyjna.

Akcjonariusze zobowiązani będą do przedstawienia dokumentu potwierdzającego, iż byli

właścicielami akcji Emitenta w dniu 22 kwietnia 2013 r., który należy przesłać na adres

mailowy Emitenta: kontakt@stergames.com.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje

bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”