21 marca, 2014

Rozwiązanie umowy za porozumieniem

Raport Bieżący nr 11/2014

Centurion Finance S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym informuje, iż w dniu 19 marca 2014 roku podpisane zostało porozumienie wygaszające umowę kupna, zawartą dnia 4 października 2013 r., zakomunikowane w systemie EBI 5 października 2013 roku, dotyczące nabycia 1 000 000 (słownie: jednego miliona) akcji United S.A.

Porozumienie stanowi o zwrocie przez Centurion Finance S.A. kupionych akcji United S.A. z dniem 20 marca 2014 roku, w ilości 1 000 000 (słownie: jednego miliona) akcji.

Centurion Finance S.A. uzyskał na powyższej transakcji kwotę 109 044,97 nie uwzględniając kosztów dokonanych transakcji.

P.O. Prezesa Zarządu Spółki podaje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona rozwoju Spółki i będzie miała wpływ na osiągane wyniki finansowe.

Podstawa prawna : §3 ust.2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.