2 grudnia, 2013

Sprzedaż akcji

Raport Bieżący nr 61/2013

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Krakowie, niniejszym informuje, iż w dniu 28 i 29 listopada 2013 roku sprzedał w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect łącznie 102 225 sztuk akcji spółki WEEDO S.A. za łączną kwotę 45 695,67 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), dającego 102 225 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Emitent sprzedał 29.11.2013 r. w oparciu o umowę kupna – sprzedaży z Twinlight Finance Limited 100 000 sztuk akcji spółki Weedo S.A. za łączną kwotę 120 000 zł (słownie sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Po transakcji Centurion Finance S.A. posiada 2 861 akcji spółki Weedo S.A.

W ocenie Emitenta przekazywana informacja będzie miała wpływ na osiągane wyniki finansowe.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”