14 sierpnia, 2013

STERGAMES SA akcjonariusze – 5 % głosów na ZWZ

Raport bieżący 8/2013

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki SterGames S.A. (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ), które odbyło się dnia 28 czerwca 2013 roku, z zarządzoną przerwą w obradach do dnia 6 sierpnia 2013 r. przy liczbie głosów 146 000, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:

1. Bartosz Boszko posiadał 146 000 akcji Spółki, z których przysługiwało 146 000 głosów, co stanowiło 100% głosów na tym ZWZ i odpowiada 2,86% ogólnej liczby głosów w Spółce,