20 września, 2013

STERGAMES SA Informacja o otrzymaniu sądowego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Raport Bieżący nr 50/2013

Zarząd STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka, ,,Emitent”) informuje, że w dniu 19.09.2013 r. powziął informację, że Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VI Gospodarczy sygn. akt. VI GNc 2668/13 po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upominawczym na skutek pozwu wniesionego przez Dom Maklerski BDM S.A. nakazał Emitentowi zapłatę na rzecz powoda kwoty 14 400 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych) wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu i zastępstwa procesowego.

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że niezwłocznie ureguluje zobowiązanie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu