15 marca, 2013

STERGAMES SA ogłoszenie o zwołaniu NWZ 10 kwietnia 2013 r. wraz z projektami uchwał

Raport Bieżący nr 10/2013

Zarząd spółki STERGAMES S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) niniejszym ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 kwietnia 2013 r., na godzinę 11:00, w Bytomiu w Kancelarii Notarialnej Jarosław Pietryga, ul. Gliwicka 21/2.

Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami Spółki na dzień 22 Kwietnia 2013 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji 10 000 000 akcji serii E.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z:

– informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce STERGAMES S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,

– projektami uchwał,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika

– wzorem pełnomocnictwa.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż wzory pełnomocnictw wraz z formularzem do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.