14 października, 2013

STERGAMES SA rozliczenie z kontrahentem

Raport Bieżący nr 54/2013

Zarząd Spółki STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym informuje, iż zawarł porozumienie ze spółką Best Capital Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu na mocy, którego Emitent wypłacił w dniu 11.10.2013 r. Spółce ustalone przez strony w drodze negocjacji zobowiązanie, a Best Capital Sp. z o. o. zrzekł się wszelkich innych roszczeń wobec SterGames S.A. z tytułu łączącej strony umowy.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informacje z uwagi na fakt, iż na spłatę przedmiotowego zobowiązania Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki z TWINLIGHT FINANCE LIMITED z siedzibą w Poseidons z dnia 22 kwietnia 2013. Zgodnie z przedmiotową Umową, łączna kwota pożyczki wyniesie 400 000 złotych. Strony ustaliły, iż oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 15% w skali roku. Zwrot pożyczki nastąpi w terminie 12.12.2013 roku.

Podstawa prawna : §3 ust.2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”