6 listopada, 2013

STERGAMES SA zmiana firmy i adresu siedziby oraz rejestracja zmian statutu

Raport Bieżący nr 55/2013

Zarząd Centurion Finance S.A. (poprzednia nazwa Stergames SA) informuje, iż powziął informację o rejestracji w dniu 6 listopada 2013 r. przez Sąd Rejestrowy zmian do statutu Spółki wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 kwietnia 2013 roku, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2013 w dniu 11.04.2013 r.

W wyniku podjętych uchwał zmianie uległa firma Spółki i adres siedziby. Firma Spółki brzmi: Centurion Finance Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Centurion Finance S.A.

Nowy adres siedziby Spółki i jednocześnie adres do korespondencji jest następujący:

Centurion Finance S.A.

ul. Rączna 66b

30-741 Kraków

W załączeniu jednolity tekst statutu uwzględniający ww. zmiany.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.