7 października, 2013

STERGAMES SA zakup aktywów

Raport Bieżący nr 53/2013

Zarząd Spółki STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym informuje, iż w dniu 4 października 2013 roku w celach inwestycyjnych realizując przyjętą strategię, nabył w oparciu o umowę kupna – sprzedaży 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji spółki United S.A. po 1 zł za każdą akcję za łączną kwotę 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) z odroczonym terminem płatności. Zapłata Sprzedającemu za akcje nastąpi nie później niż do dnia 23.12.2014 roku.

Zarząd Spółki podaje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona rozwoju Spółki i w ocenie Emitenta może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe, a suma zainwestowanego kapitału jest znacząca.

Podstawa prawna : §3 ust.2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.