29 kwietnia, 2013

STERGAMES SA strategia rozwoju

Raport Bieżący nr 25/2013

Spółka SterGames S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zmiany strategii rozwoju Emitenta.

SterGames S.A. (Centurion Finance S.A.) jest spółką inwestycyjną koncentrującą swoją działalność w segmencie Private Equity i Venture Capital w Polsce oraz poza granicami kraju.

Strategia inwestycyjna Emitenta zakłada inwestowanie środków w aktywa, które pozwolą na generowanie zysków netto oraz zwiększanie kapitałów własnych Spółki.

Głównymi obszarami działalności będą transakcje o możliwie najwyższych stopach zwrotu. Spółka będzie uczestniczyła między innymi w:

– pierwszych ofertach publicznych (IPO),

– ofertach prywatnych (private-placement),

– emisjach z prawem poboru i z wyłączeniem prawa poboru,

Spółka inwestować będzie w:

– Podmioty we wczesnym stadium rozwoju, gdzie przez zainwestowanie środków pieniężnych, można zwiększyć dynamikę ich rozwoju,

– Podmioty skrajnie przecenione, z wycenami znacznie odbiegającymi od wyceny księgowej i godziwej,

– Podmioty mogące stać się celami przejęć lub uczestnikami połączeń.

Głównym obszarem zainteresowań będą branże i sektory związane z:

– energetyką,

– wykorzystujące alternatywne źródła energii,

– IT, usługami mobilnymi oraz nowymi technologiami,

– wierzytelnościami i faktoringiem,

Spółka zamierza umożliwić udział inwestorom zewnętrznym inwestowanie w spółki portfelowe, a spółkom portfelowym pozyskiwanie kapitału.

Spółka będzie szukać okazji do wyjścia z inwestycji poprzez fuzje, przejęcia odwrotne, upublicznianie spółek zależnych, poszukiwanie inwestora branżowego oraz wykupy managerskie.

Inwestycje będą dokonywane po wnikliwej analizie kondycji finansowej spółek będących przedmiotem zainteresowania Centurion Finance S.A. Spółka będzie współpracować ze specjalistami w dziedzinie ekonomii i finansów, księgowymi, biegłymi rewidentami, maklerami oraz doradcami inwestycyjnymi.

Okazje inwestycyjne będą poszukiwane na rynku GPW, NewConnect, Catalyst, giełdach zagranicznych oraz rynku niepublicznym w Polsce i zagranicą.

Spółka będzie także działać w sektorze nieruchomości, głównie lokując swoje środki w gruntach pod instalacje fotowoltaiczne i umożliwiające postawienie farmy wiatrowej, grunty w lokalizacjach premium, na których mogą powstać nieruchomości mało podatne na dekoniunkturę rynkową. Nieruchomości te mogą być zlokalizowane w Polsce i za granicą.

Z wypracowanych zysków spółka dokonywać będzie kolejnych inwestycji i zależnie od woli udziałowców wypłacać dywidendę lub dokonywać nabycia akcji własnych.

Więcej informacji na temat spółki znajdzie się od 6 maja na nowej stronie internetowej Spółki – www.centurionsa.pl

W załączeniu znajduje się prezentacja z nową strategią rozwoju Spółki SterGames S.A.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.