22 marca, 2013

STERGAMES SA żądanie akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ

Raport Bieżący nr 11/2013

Zarząd STERGAMES S.A. informuje, iż w dniu 20.03.2013 r. otrzymał na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych od Akcjonariuszy Adama Rudnickiego i Marty Jasińskiej, reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.04.2013 r. poniższych uchwał w sprawie:

1) podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji 20 000 000 akcji serii F.

2) zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

3) zmiany Statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki

4) zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności Spółki

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.