6 września, 2013

STERGAMES SA zakup aktywów

Raport Bieżący nr 47/2013

Zarząd Spółki STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym informuje, iż w dniu 5 września 2013 roku w celach inwestycyjnych realizując przyjętą strategię, nabył w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect łącznie 222.822 sztuk akcji spółki WEEDO S.A. za łączną kwotę 221.692,8 (słownie:dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy), dającego 222.822

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,7 % kapitału zakładowego Spółki oraz 4,7 % głosów na walnym zgromadzeniu. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Emitenta. Zarząd Spółki podaje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona rozwoju Spółki i w ocenie Emitenta może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe, a suma zainwestowanego kapitału jest znacząca.

Podstawa prawna : §3 ust.2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”