28 sierpnia, 2013

STERGAMES SA zwołanie ZWZA

Raport bieżący z plikiem 19/2013

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowicka 47 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396580 (dalej Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 września 2013 r., na godzinę 18:00, które odbędzie się w Krakowie, w Restauracji „Aperitif” przy ulicy Siennej 9.