7 września, 2013

STERGAMES SA Zmiana stanu posiadania – przekroczenie progu 5%

Raport Bieżący nr 48/2013

Zarząd Spółki STERGAMES S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku w celach inwestycyjnych, realizując przyjętą strategię, nabył w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect łącznie 17.178 sztuk akcji spółki WEEDO S.A. za łączną kwotę 24.392,76 (słownie:dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy), dające 17.178 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,36 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,36 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Łącznie SterGames S.A. jest w posiadaniu 240.000 akcji Weedo S.A. co stanowi 5,06% kapitału zakładowego Spółki oraz 5.06% głosów na walnym zgromadzeniu.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Emitenta. Zarząd Spółki podaje niniejszą informację, gdyż dotyczy ona rozwoju Spółki i w ocenie Emitenta może mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe, a suma zainwestowanego kapitału jest znacząca.

Podstawa prawna : §3 ust.2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”