23 kwietnia, 2013

STERGAMES SA zawarcie istotnej umowy

Raport Bieżący nr 23/2013

Zarząd STERGAMES S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2013 roku została zawarta

Umowa pożyczki pomiędzy STERGAMES S.A. a Twinlight Finance Limited.

Zgodnie z Umową, Twinlight Finance Limited udziela pożyczki pieniężnej w kwocie 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Kwota pożyczki wykorzystana zostanie na bieżącą działalność Spółki.

Wypłata pożyczki nastąpi transzami do dnia 31 maja 2013 roku. Strony ustaliły, iż oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 15% w skali roku. Zwrot pożyczki nastąpi w terminie 12 października 2013 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.