7 sierpnia, 2013

STERGAMES SA zwołanie ZWZA

Raport Bieżący nr 36/2013

W związku z powzięciem w obradach ZWZA SterGames S.A. z dnia 28 czerwca br., dłuższej przerwy niż 30 dni, Spółka nie kontynuowała 6 sierpnia br. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z uwagi na niemające mocy prawnej głosowane uchwały.

Zarząd spółki STERGAMES S.A., dalej „Spółka” niniejszym ogłasza zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 4 września 2013 r., na godzinę 18:00, w Krakowie w Restauracji Aperitif przy ulicy Siennej 9.

Porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

8. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STERGAMES S.A oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. STERGAMES S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego STERGAMES S.A za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności STERGAMES S.A za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności STERGAMES S.A za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

12. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki STERGAMES S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki STERGAMES S.A za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

13. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego STERGAMES S.A za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego STERGAMES S.A za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012 r.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 14/IV/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą STERGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 22 kwietnia 2013 roku (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji 30 000 000 akcji serii F.

19. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

20. Wolne głosy oraz wnioski.

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Spółki wraz z:

– informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce STERGAMES S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,

– projektami uchwał,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika

– wzorem pełnomocnictwa.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż wzory pełnomocnictw wraz z formularzem do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Emitenta.

Załączniki:

– Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA .pdf.

– Projekty uchwał ZWZA pdf.

– Formularz do wykonywania prawa głosu .pdf.

– Wzór pełnomocnictwa .pdf.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu