21 stycznia, 2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Raport Bieżący nr 3/2016

Zarząd Centurion Finance S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 13 ust.15 pkt. 7 Statutu Spółki, dokonała wyboru Ekonomist Sp. z o.o., z siedzibą w Mikołowie 43-195, ul. Ogrodowa 18, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego Centurion Finance S.A. za rok obrotowy 2015.

Ekonomist Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym KIBR 3770.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.