25 stycznia, 2016

Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący 1/2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 25.01.2016 r. otrzymał od Twinlight Finance Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, (dalej: Zawiadamiający), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 50%. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Treść zawiadomienia:

„Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach na WZA.

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 i Dz. U. z dnia 23 września 2005, Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Zawiadamiam, że w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, dokonanej w dniu 19.01.2016. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane z kwoty 510.000,00 zł do kwoty 8.707.928,70 zł, tj. o kwotę 8.197.928,70 zł. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez emisję 81.979.287 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, która została dokonana na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 lipca 2015 r.

Twinlight Finance Limited posiada 64874069 akcji spółki Centurion Finance S.A stanowiące 74,5% udziału w kapitale zakładowym i 74,5% udziału w Głosach na WZA spółki.

Przed dokonaniem rejestracji emisji serii D, Twinlight Finance Limited posiadał 3098799 akcji Centurion Finance S.A stanowiących 60,7% udziału w kapitale zakładowym i 60,7% głosów na WZA Spółki.

Twinlight Finance Limited nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki Centurion Finance S.A.

W okresie najbliższych 12 miesięcy Twinlight Finance Limited nie wyklucza zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia wyżej wymienionej ilości akcji.

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariusza.”