7 kwietnia, 2016

Wykonanie umów pożyczek – potrącenie wierzytelności

Raport Bieżący nr 10/2016

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), niniejszym informuje, iż dokonał spłaty zobowiązań z tytułu umów pożyczek w wysokości 8 145 999 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Spłata zobowiązań została dokonana poprzez zaoferowanie Pożyczkodawcom nieobjętych akcji w ramach wykonania prawa poboru przez akcjonariuszy akcji serii D.

W związku z rejestracją w dniu 19 stycznia 2016 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D doszło do potrącenia wierzytelności istniejących pomiędzy Spółką a Pożyczkodawcami.

Spółka nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Pożyczkodawców.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.