30 czerwca, 2016

Wymiana załącznika do raportu EBI nr 19/2015

Raport Bieżący nr 20/2016

Zarząd spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w nawiązaniu do raportu EBI nr 19/2015 z dnia 30-05-2015, dokonuje wymiany załącznika do ww. raportu w postaci „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy kapitałowej Centurion Finance S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014„.

Wymiana załącznika podyktowana jest brakiem dostatecznej jego czytelności, która była spowodowana kwestiami technicznymi.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta postanowił o wymianie załącznika dla poprawy czytelności i odbioru całego Raportu Rocznego za rok 2014.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”