6 maja, 2014

Zawiadomienie o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza

Raport bieżący 7/2014

W imieniu spółki Centurion Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Krakowie, informuję o otrzymaniu od Pana Nafeza Husseina, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 i Dz. U. z dnia 23 września 2005, Nr 184, poz. 1539), zawiadomienia nabycia w dniach 23-24.04.2014 r. 143 547 sztuk akcji Spółki.

Na dzień przekazania zawiadomienia Spółce na rachunku Pana Nafeza Husseina znajdowało się 371 718 sztuk akcji Spółki stanowiących 7,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowiących 7,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.