24 kwietnia, 2014

Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzeniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza

Raport bieżący 6/2014

W imieniu spółki Centurion Finance S.A. („Spółka”) z siedzibą w Krakowie, informuję o otrzymaniu od Twinlight Finance Limited z siedzibą na Cyprze, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 i Dz. U. z dnia 23 września 2005, Nr 184, poz. 1539), zawiadomienia nabycia w dniu 17.04.2014 r. 367 500 sztuk akcji Spółki oraz nabycia w dniu 22.04.2014 r. 100 000 szt. akcji Spółki.

W dniu 23.04.2014 r. na rachunku Twinlight Finance Limited znajdowało się 2 200 000 sztuk akcji Spółki stanowiących 43,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowiących 43,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.